faurecia convictions

Nasze przekonania i wartości

Faurecia wierzy, że odpowiedzialne działanie jest kluczem do zapewnienia zrównoważonego rozwoju dla przyszłych pokoleń. Grupa zdefiniowała sześć Przekonań, które opisują zaangażowanie Faurecii w zrównoważony rozwój. W połączeniu z wartościami naszej firmy, te sześć przekonań mobilizuje naszych pracowników do zachowania równowagi między krótkoterminową realizacją a zrównoważonymi ambicjami długoterminowymi.

Flèche

Nasze Przekonania

Jako firma wierzymy, że działanie w sposób odpowiedzialny jest kluczem do zapewnienia zrównoważonego rozwoju naszego ekosystemu dla przyszłych pokoleń. Działając w sposób odpowiedzialny, tworzymy długoterminową wartość dla wszystkich naszych interesariuszy i zapewniamy trwałość naszej firmy. To jest powód, dla którego zdefiniowaliśmy nasze przekonania.

Chcemy coś zmienić poprzez przełożenie tych przekonań na konkretne działania w zakresie środowiska, biznesu i ludzi.

 

 
 

Chcemy przyczynić się do ograniczenia wzrostu temperatury poprzez zmniejszenie śladu węglowego naszej działalności i oferowanie rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności. Wspieramy krajowe i międzynarodowe organizacje działające na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia i przestrzegamy ich zasad. Jesteśmy odpowiedzialni za zapobieganie i usuwanie zanieczyszczeń we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych oraz w naszych lokalnych społecznościach. Jakość powietrza stanowi coraz większe zagrożenie dla zdrowia w miastach. Dzięki naszym rozwiązaniom i współpracy partnerskiej pracujemy nad ograniczeniem emisji zanieczyszczeń i poprawą jakości powietrza.

Technologia w szybkim tempie zmienia nasze modele biznesowe i metody pracy. Musimy przewidywać kolejne trendy i inwestować w innowacje i edukację. Dążymy do zapewnienia naszym pracownikom możliwości zatrudnienia przez całe ich życie zawodowe poprzez kształcenie ustawiczne, mobilność zawodową i szkolenia w miejscu pracy. Jest to najlepsza gwarancja, że każdy będzie mógł czerpać korzyści z postępu technologicznego i zmieniających się praktyk pracy. Dla młodszych pokoleń mamy rozbudowane programy praktyk, pracy/studiów, wolontariatu w celu zdobycia międzynarodowego doświadczenia (VIE) oraz staży, które zapewniają młodym pracownikom szkolenia w miejscu pracy oraz integrację kulturową.

 

 

W świecie, który nigdy nie przestaje się zmieniać, musimy inwestować w naszą przyszłość, a w szczególności w technologię, nowe modele biznesowe i naukę. Musimy chronić zasoby naturalne i sprostać wyzwaniom związanym z ochroną środowiska, aby zapewnić dobrobyt przyszłym pokoleniom. Jednocześnie, aby utrzymać zaufanie naszych klientów i akcjonariuszy, musimy osiągać krótkoterminowe wyniki finansowe i operacyjne. Musimy być w stanie zachować równowagę pomiędzy działaniami długoterminowymi i krótkoterminowymi. Nasza kultura pozwala nam łączyć rygor i dyscyplinę w realizacji krótkoterminowych celów z długoterminową wizją.

 

Wierzymy w system dialogu. Każdy z nas może wyrazić swoją opinię, krytykę, alternatywną sugestię lub zgłosić naruszenie bez obawy o osobiste konsekwencje. Wierzymy w otwarty, odpowiedzialny i zrównoważony dialog, oparty na wzajemnym uznaniu i akceptacji zasadności każdego punktu widzenia. W naszych relacjach z dostawcami kierujemy się zasadami szacunku i partnerstwa, aby stworzyć długoterminową wartość dla obu stron. Postrzegamy i szanujemy zbiorową reprezentację pracowników oraz dialog społeczny w tym samym proaktywnym i konstruktywnym duchu.

Różnorodność naszych pracowników pod względem płci, miejsca pochodzenia, pochodzenia kulturowego, wykształcenia, doświadczenia i wszelkich innych różnic jest źródłem siły. Dzięki naszej różnorodności lepiej rozumiemy oczekiwania klientów i podejmujemy lepsze decyzje. Wspieramy jak największą różnorodność poprzez rekrutację i zarządzanie karierą, a także poprzez tworzenie warunków pracy i elastycznej organizacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

 

Jesteśmy członkiem społeczności w każdym regionie, w którym prowadzimy działalność na całym świecie. Przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego i tworzenia wartości społecznej poprzez zatrudnianie na poziomie lokalnym, zapewnianie pracownikom szkoleń zawodowych i awansów oraz poprzez zaangażowanie w sprawy etyki i odpowiedzialności społecznej. Poza naszymi zobowiązaniami prawnymi, mamy obowiązek prowadzenia szczerego i ciągłego dialogu ze społecznościami otaczającymi nasze zakłady, aby zapewnić harmonijną integrację naszej działalności w każdym regionie. W stosownych przypadkach inicjujemy lub wnosimy wkład w projekty i programy, które odpowiadają na lokalne potrzeby, oferując naszą wiedzę i zasoby w celu wsparcia.

Nasze Wartości

Nasze wartości kierują naszymi działaniami i zachowaniami oraz pozwalają nam realizować naszą ambicję: stać się cenionym, kluczowym graczem w przyszłości mobilności, dostarczającym inteligentne i przełomowe rozwiązania dla ulepszonej i zrównoważonej mobilności.

 
 

W celu generowania wartości jesteśmy zorientowani na klienta, patrzymy w przyszłość, jesteśmy zwinni i wspieramy odpowiedzialne podejmowanie ryzyka w celu wykorzystania nowych możliwości, rozwijania nowych modeli biznesowych i nowych technologii. Podejmujemy decyzje szybko i akceptujemy potrzebę szybkich porażek, aby szybko odnieść sukces.

Jesteśmy upoważnieni do zarządzania w ramach naszego obszaru odpowiedzialności i działamy w najlepszym interesie firmy jako całości. Przestrzegamy zasad Grupy i stosujemy je w celu przekroczenia oczekiwań naszych klientów w całym cyklu biznesowym, od innowacji po produkcję.

 

Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania. Zależy nam na wynikach biznesowych i rozwoju ludzi. Równoważymy działania krótko- i długoterminowe. Rozumiemy potrzeby naszych klientów i pracujemy w duchu partnerstwa, aby rozwiązywać wszelkie problemy.

 

Nawiązujemy trwałe, oparte na wzajemnym szacunku relacje ze wszystkimi naszymi interesariuszami - klientami, dostawcami, partnerami, pracownikami i udziałowcami. Każdemu z naszych pracowników zawsze okazujemy szacunek w miejscu pracy i nie tolerujemy żadnego naruszenia tej podstawowej zasady ani żadnej formy dyskryminacji. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy są podstawowymi elementami naszej kultury korporacyjnej i warunkiem dobrego samopoczucia w miejscu pracy.

Wszyscy działamy jako wzór do naśladowania, wykorzystując nasz kodeks zarządzania jako przewodnik zachowania. Wymogi etyczne dyktują nam zasady postępowania w biznesie i regulują nasze zasady operacyjne. racownika. Od każdego pracownika oczekujemy konsekwentnego zaangażowania.

 

Mobilizujemy zapał i pasję pracowników do osiągania ambitnych celów i opracowywania innowacji tworzących wartość naszej firmy. Przewidujemy przyszłe trendy, a także szybko i sprawnie reagujemy na zmieniającą się sytuację rynkową. Jesteśmy odpowiedzialnym i wiarygodnym partnerem biznesowym dla naszych interesariuszy. Wykorzystujemy pracę zespołową jako podstawę do podejmowania i wdrażania decyzji. Zarządzamy naszym czasem w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią równowagę pomiędzy realizacją, nauką i transformacją.

Faurecia popiera Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 2019 roku Faurecia określiła główne Cele Zrównoważonego Rozwoju, do których realizacji przyczynia się poprzez swoje działania CSR i operacje, co zostało odzwierciedlone w naszej mapie Zrównoważonego Rozwoju.

Video Convictions at Faurecia
play